§ 1

Klubbens navn og hjemsted

 

Klubbens navn er Tønder Flyveklub - forkortet TFK. Dens hjemsted er Tønder flyveplads beliggende i Tønder kommune.  Klubben er organiseret under Kongelig Dansk Aeroklub (KDA), Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Motorflyver Union (DMU), Dansk Svæveflyver Union (DSvU) og Dansk UL-Flyver Union (DULFU).

 

§ 2

Klubbens formål

 

Klubbens formål er at udbrede kendskabet til, interessen for samt tilstræbe nem og billig adgang til flyvning. Denne målsætning søges opnået ved:

 

 

§ 3

Medlemskab

 

1.      Som medlem af klubben kan alene optages fysiske personer. Medlemmer kan ikke optages, hvis de er i restance til foreninger under Dansk Svæveflyver Union, Dansk Motorflyver Union, Dansk UL-Flyver Union og/eller Kongelig Dansk Aeroklub.

2.      Ansøgning om medlemskab af TFK sendes skriftligt til klubbens bestyrelse. Bestyrelsen er berettiget til at afvise medlemskab med skriftlig begrundelse til ansøgeren og den kommende generalforsamling.

3.      Medlemmer, der er under 18 år, skal have skriftligt samtykke fra forældre eller værge. Samtykket sker ved underskrift på indmeldelsen.

4.      Medlemmer af klubben består af:

·        Aktive medlemmer, der har én stemme ved generalforsamlingen, og som kan anvende klubbens flyvende materiel og øvrige installationer i overensstemmelse med takstregulativet

·        Passive medlemmer, der ikke har stemmeret ved generalforsamlingen, og som ikke har ret til at benytte klubbens flyvende materiel. Juridiske personer, der ønsker at støtte klubben, kan også optages som passive medlemmer

·        Prøvemedlemmer, der ikke har stemmeret ved generalforsamlingen, men som i en nærmere fastsat begrænset periode har ret til at benytte klubbens flyvende materiel

 

 

 

5.      Klubkontingent, flyveafgifter og øvrige gebyrer fastsættes af generalforsamlingen og vedtages ved almindelig stemmeflerhed. Klubbens bestyrelse har dog bemyndigelse til at regulere kontingent, flyveafgifter og øvrige gebyrer mellem generalforsamlingerne ved væsentlige ændringer i klubbens omkostninger.

6.      Ved indmeldelse betales depositum, kontingent for indeværende og kommende måned. Kontingent betales månedsvis forud og flyveafgifter månedsvis bagud, og er forfaldne til betaling den 1. i måneden. Ved udmeldelse refunderes depositum.

7.      Al virksomhed i klubben foregår på eget ansvar.

8.      Intet medlem kan forpligtes ud over sit depositum i Tønder Flyveklub.

 

§ 4

Medlemsophør

 

1.      Udmeldelse af klubben kan ske skriftligt til formand eller kasserer med mindst én måneds varsel til udgangen af et kvartal

2.      Medlemskabet af klubben ophører automatisk, hvis den forfaldne skyld til klubben overstiger det indbetalte depositum, og beløbet ikke er betalt efter to skriftlige rykkere.

3.      Et medlem kan ekskluderes af klubben, hvis medlemmet

 

·        ikke efterlever klubbens vedtægter

·        ikke efterlever bestemmelser og anvisninger fastsat af Statens Luftfartsvæsen

·        i forbindelse med UL-flyvning ikke efterlever DULFU’s vedtægter eller bestemmelser og anvisninger fastsat af DULFU

·        gentagne gange overtræder luftfartslovgivningen

·        ikke efterlever bestyrelsens eller udvalgenes anvisninger

·        skader klubbens omdømme væsentligt gennem skrift, tale eller handling

 

4.      Enhver eksklusion skal endeligt godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling, men er gældende fra bestyrelsens beslutning om eksklusion. Det ekskluderede medlem har ret til at deltage og har tale- og stemmeret i den del af den kommende generalforsamling, som behandler eksklusionen.

5.      Ved ophør af medlemskab skal klubbens mellemværende med den pågældende udlignes. Hvis medlemmet har ydet klubben medlemslån, er klubben berettiget til at indfri dette i overensstemmelse med reglerne i § 9.

6.      Ved udtrædelse af klubben bortfalder enhver medejendomsret til dens aktiver

 

§ 5

Organisation og ledelse

 

1.      Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle henseender. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen afvikles i henhold til § 8.

2.      Generalforsamlingen vælger klubbens bestyrelse, som varetager klubbens drift mellem generalforsamlingerne

3.      Bestyrelsen varetager kontakten til de hovedorganisationer, som klubben er tilknyttet.

 

 

4.      Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, og den sammensættes således:

 

·        Formand

·        Næstformand

·        Kasserer

·        Administrationsleder

·        Sekretær

·        Bestyrelsesmedlem

·        Bestyrelsesmedlem

·        To suppleanter

 

5.      På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, idet formanden dog vælges direkte af generalforsamlingen jfr. § 8, stk. 4, pkt. i.

6.      Bestyrelsesmøde afholdes, når formand eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire af dens medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsens skal indkalde suppleanter, hvis et eller flere af bestyrelsens medlemmer er forhindrede. Suppleanter kan i øvrigt overvære bestyrelsesmøderne.

7.      I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende

8.      I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden og har formandens rettigheder og forpligtelser

9.      Over det på bestyrelsesmøderne drøftede fører sekretæren en forhandlingsprotokol, der underskrives af alle de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

10.  Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte permanente eller midlertidige udvalg til varetagelse af bestemte opgaver under bestyrelsens ansvar. Dette gælder bl.a. klubbens flyveledelse og klubbens administration

11.  Bestyrelsen eller dele deraf kan ikke forpligte klubben udover formuen

12.  Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, som de ikke ved egen underskrift har accepteret

13.  Klubben tegnes af formand og kasserer i fællesskab eller af mindst tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

14.  Bestyrelsen kan bemyndige et udvalg til at tegne klubben ved dispositioner op til et beløb fastsat af bestyrelsen. Størrelsen af dette beløb skal meddeles generalforsamlingen.

15.  Generalforsamlingen vælger to revisorer og en revisorsuppleant. Klubben revision refererer alene til generalforsamlingen og er ikke ansvarlig overfor bestyrelsen eller noget udvalg. Revisionen har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at gennemgå alt materiale i klubben, og revisionen skal som minimum revidere klubbens årsregnskab inden regnskabets fremlæggelse på klubbens generalforsamling. Ved en revisors forfald indkaldes revisorsuppleanten.

16.  For UL-området vælges blandt klubbens medlemmer af DULFU en formand, en uddannelsesansvarlig og en materielansvarlig. Disse vælges af klubbens medlemmer af DULFU og varetager klubbens ansvar på UL-området overfor DULFU. De kan være medlem af klubbens bestyrelse.

 


 

§ 6

Regnskab og budget

 

1.      Klubbens regnskabsperiode er kalenderåret

2.      Bestyrelsen er ansvarlig for, at der aflægges et regnskab, der giver et retvisende billede af klubbens drift og af dens aktiver og passiver. Regnskabet skal være forsynet med en revisionspåtegning af klubbens revisorer.

3.      Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af et budget, der viser bestyrelsens forventninger til driftsresultatet i budgetåret.

 

§ 7

Medlemmers rettigheder og forpligtelser

 

1.      Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen, idet medlemskab af klubben automatisk ophører ved restance jfr. § 4, stk. 2.

2.      Alle aktive medlemmer er berettiget til at stille forslag til klubbens generalforsamling

3.      Alle aktive medlemmer er berettiget til at fremkomme med anker og andragender i klubbens anliggender i skrivelser til bestyrelsen. Sådanne skrivelser skal behandles på førstkommende bestyrelsesmøde

4.      Alle aktive medlemmer skal udover medlemskabet af TFK være medlem af de hovedorganisationer, som TFK er tilknyttet. Medlemskabet er afhængigt af de flyveaktiviteter, som medlemmet udøver i klubben. F.eks. skal medlemmer, der både flyver motorfly, motorsvævefly og ultralet, være medlem af både DMU, DSvU og DULFU.

5.      Passive medlemmer er ikke forpligtede til at være medlem af de hovedorganisationer, som TFK er tilknyttet. De skal dog tilbydes medlemskab af disse organisationer.

 

§ 8

Generalforsamlingen

 

1.      Der afholdes en ordinær generalforsamling én gang årligt. Generalforsamlingen finder sted i marts måned

2.      Den ordinære generalforsamling varsles skriftligt overfor alle aktive medlemmer, medens varslingen overfor passive medlemmer og prøvemedlemmer sker ved opslag på Tønder flyveplads. Varslingen skal ske mindst 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen og skal indeholde meddelelse om sidste frist for aflevering af forslag til behandling på generalforsamlingen

3.      Generalforsamlingen afvikles efter en fast dagsorden jfr. pkt. 4.

4.      Dagsorden for generalforsamlingens afvikling skal som minimum indeholde:

 

a.       Valg af dirigent og to stemmetællere

b.      Valg af referent

c.       Formandens beretning

d.      Kassererens beretning med gennemgang af regnskab og budget for det kommende år

e.       Fastsættelse af kontingenter for aktive medlemmer, passive medlemmer og prøvemedlemmer

f.        Fastsættelse af depositum

g.       Behandling af indkomne forslag

h.       Godkendelse af godtgørelse for medlemmers lån til klubben

i.         Valg

·        Valg af formand – hvert år

·        Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige år

·        Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen i ulige år

·        Valg af 1 revisor i lige år og 1 i ulige år

·        Valg af 1 revisorsuppleant i lige år

·        Valg af formand, uddannelsesansvarlig og materielansvarlig til UL-afdelingen – hvert år

j.        Eventuelt

                                     

5.      Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet og mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødte eller repræsenterede ved fuldmagt.

6.      Hvert tilstedeværende stemmeberettiget medlem kan maksimalt repræsentere yderligere 2 medlemmer ved fuldmagt.

7.      Alle beslutninger og valg gennemføres ved almindelig stemmeflerhed. Undtaget herfra er ændring af vedtægterne, som kræver, at minimum 50 % af klubbens medlemmer er repræsenteret ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget.

8.      Såfremt vedtægtsændringer vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer på den ordinære generalforsamling, hvor 50 % af klubbens medlemmer ikke er repræsenteret, kan vedtægtsændringerne vedtages ved almindelig stemmeflerhed på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der er lovligt indvarslet.

9.      Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt bestyrelsen ønsker dette, eller når mindst 25 % af alle stemmeberettigede aktive medlemmer skriftligt anmoder herom. En ekstraordinær generalforsamling kan varsles til afholdelse umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Denne varsling kan ske sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal som minimum ske med samme varsel som til ordinær generalforsamling jfr. § 8, stk. 2.

10.  Emner til behandling på en ekstraordinær generalforsamling skal meddeles ved varslingen af denne, ligesom det skal fremgå, hvem der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling afholdt og med hvilket formål.

11.  Ved enhver generalforsamling skal der optages referat, som underskrives af dirigenten og den afgående bestyrelse. Bestyrelsens sekretær er normalt referent, men hvis blot ét af de fremmødte medlemmer ønsker det, foretages der valg til referent blandt de fremmødte.

12.  Alle afgørelser på generalforsamlingen kan ske ved håndsoprækning, men hvis blot ét af de fremmødte medlemmer ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning.

 

§ 9

Administration af flyene i Tønder Flyveklub

 

1.      Bestyrelsen administrerer de fly, som er til rådighed i Tønder Flyveklub, uanset om flyene tilhører klubben eller er lejet til brug i klubben.

2.      Bestyrelsen er berettiget til at optage lån hos klubbens medlemmer til finansiering af klubbens fly. Medlemmer, der stiller lån til rådighed for klubben, modtager en godtgørelse, som står i forhold til størrelsen af de lån, som medlemmerne har ydet. Godtgørelsen fastsættes hvert år af klubbens generalforsamling.

3.      Bestyrelsen er berettiget til at indfri medlemslån jfr. stk. 2. Ved indfrielse af medlemslån på bestyrelsens foranledning sker denne til kurs 100.

4.      Ved opløsning af klubben indfries medlemslånene i overensstemmelse med § 10 i disse vedtægter

5.      Medlemmerne har krav på indløsning af deres lån til klubben, såfremt de måtte ønske det, og indfrielse af medlemslån sker på følgende vilkår:

 

·        Op til kr. 15.000 – straks (indenfor 30 dage)

·        Fra kr. 15.000 til kr. 50.000 – i løbet af 6 måneder (+ 30 dage)

·        Fra kr. 50.000 i løbet af 12 måneder (+ 30 dage)

 

6.      Anmodning om at få udbetalt medlemslån skal ske skriftligt til bestyrelsen

7.      Bestyrelsen fremlægger driftsregnskab for hvert enkelt fly, som er til rådighed i Tønder Flyveklub.

 

§ 10

Opløsning af klubben

 

1.      Ved opløsning af klubben inddækkes først pengeinstitutter og kreditinstitutioner med dansk CVR.nr.

2.      Ved opløsning af klubben vælges to kuratorer blandt medlemmerne, der sammen med KDA’s juridiske udvalg styrer boet i mindst ét år, eller til klubbens gæld er inddækket og overskydende midler placeret.

3.      Herefter afregnes med øvrige kreditorer. Medlemslån inddækkes først. Når kreditorer iht. medlemslån er inddækket, afregnes med alle øvrige kreditorer.

4.      Overskydende materiel og midler skal henstå i mindst ét år efter afslutningen af bobehandlingen og tilfalder enhver forening, der er oprettet eller bliver oprettet med formål at fremme flyvning i Tønder Kommune.

5.      Er en sådan forening ikke oprettet ét år efter afslutningen af bobehandlingen, tilfalder det overskydende materiel og de overskydende midler Kongelig Dansk Aeroklub (KDA).

 

 

 

 

 

 

Vedtægterne er vedtaget på Tønder Flyveplads tirsdag den 4. marts 2008